Политика за защита на личните данни

Сайтът www.merrylife.bg гарантира спазването на принципите за Защита на личните данни при използване на услугите на този уебсайт по отношение на електронната търговия и дистанционните продажби, в съответствие и съгласно Международното, Европейското и Българското право.

Merrylife.bg изрично заявява, че няма да пристъпи към каквото и да е незаконно или неправомерно използване на Вашите лични данни и по никакъв начин и по каквато и да е причина не прехвърля към която и да е трета страна лични данни и информация на потребителите/посетителите. Вашите лични данни, при поискване от Ваша страна, се изтриват окончателно и не се предоставят по никакъв начин на никого. Подадената от Вас информация, с цел използването на услугите на merrylife.bg, е с равнозначност на Декларация и следователно всяко невярно деклариране на данни може да доведе до евентуални, предвидени от закона санкции.  ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА ОПРАВОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ;• Сайтът Merrylife.bg Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА само на упълномощените от закона държавни органи..

Непълнолетни посетители/потребители на този уебсайт се допуска да имат достъп до услугите му единствено със съгласието и одобрението на своите родители или настойници.

Merrylife.bg стриктно спазва Закона за защита на личните данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.